ERP, CRM и BI решения

Управлявайте Вашия бизнес с лекота

Финанси

Всички съществени елементи на едно място – детайли за клиенти и доставчици, продукти и цени, данъци и счетоводство. Вашите фактури са буквално на един клик разстояние.

Продажби

Освободете се от излишните задачи и се фокусирайте върху най-важното: Продажбите! Създавайте с лекота интерактивни оферти с помощта на вградения дизайнер.

е-Търговия

Проектирайте атрактивни продуктови страници с един от най-добрите дизайнери на страници, след което – от маркетинга до операциите – се насладете на лекотата на една унифицирана платформа.

Склад

Управление на складови наличности в реално време, оптимизация на маршрути, ускорени доставки, моментално проследяване.

Производство

МРП + МПС + ПЛМ + Цех за производство + Качествен контрол + Планиране на ресурси в реално време + Поддръжка – всичко от което се нуждаете в една платформа.

Човешки ресурси

Разраствайте вашия бизнес като наемате квалифицирани кандидати препоръчани от изключителни служители. Модулът не е просто директория, а хъб откъдето управлявате целия си персонал.

Какво е ERP?

Увеличете ефективността на бизнеса си с иновативно ERP решение

Абревиатурата се използва за обозначаване Планиране Ресурсите на Предприятието, но какво всъщност означава ERP? Терминът, въведен от Gartner през 90-те години на миналия век, се определя като способността да се достави интегриран пакет от бизнес приложения. ERP системите са от решаващо значение за бизнеса, тъй като му помагат ефективно да планира своите ресурси чрез интегриране на всички процеси, необходими за управлението на организациите с помощта на единна система без значение от размера или индустрията, в която компаниите оперират. ERP системите споделят общ модел на данни, обхващащи широки и задълбочени оперативни процеси от край-до-край като тези, които се срещат в отдели като Финанси и Счетоводство, Маркетинг и Взаимоотношения с клиенти, Управление веригата от доставки, Дистрибуция, Производство, Сервиз и Човешки ресурси.

ERP системите се състоят от приложения, които са свързани и споделят една обща база данни, централизират информацията и разрешават конфликтите в нея и по тази причина нерядко биват описвани като „Централната нервна система на едно предприятие“. Те осигуряват пълна интеграция и автоматизация на всички бизнес операции, прозрачност на отделите, позволяват ефективен анализ и благоприятстват оптимизацията на процесите. Намаляването на броя на ресурсите необходими за управление на бизнеса от край-до-край води до спестяване на разходи и по-висока производителност.

43.3% от предприятията в ЕС използват ERP инструменти към 2023 г.

$

Информационни и комуникационни технологии (60,5%)

$

Производство (53,6%)

$

Електричество, газ, пара и климатизация (53%)

$

Търговия на едро и дребно (49,7%)

$

Операции с недвижими имоти (49,7%)

$

Професионални, научни и технически дейности (45,4%)

През 2023 г. повече от половината предприятия в Дания (67,3 %), Белгия (59,5 %), Швеция (58,6 %), Финландия (56,9 %) и Испания (54,6 %) са използвали ERP-системи за споделяне на информация между различни функционални зони. От друга страна ERP софтуерът се използва от 22,6 % от предприятията в Румъния и 21,7 % в България.

Източник: Eurostat

План за ERP интеграция

Процесът на внедряване: Ръководство в 8 стъпки

Пълната дигитална трансформация за всяка компания започва с осъзнаването на проблемите, дължащи се на използването на множество различни системи и желанието да събере цялата информация в единна база данни, унифицираща бизнес процесите в организацията. Следващата стъпка е да се избере тази ERP-система, която не само ще покрие настоящите информационни нужди, но и ще пасне перфектно на бъдещите планове за развитие. Процесът на внедряване продължава със създаването на План на проекта, изграждането на съвместен екип и обявяване на неговото начало. Анализът на текущите системи, бъдещите изисквания и установените недостатъци се превръщат в подробни технически спецификации, което води до внимателно разработени и коректно тествани модификации. Подробните обучения на ключови потребители от страна на клиента подпомагат етапа на Миграцията на данни. Веднъж прехвърлени данните, обученията на крайни потребители могат да започнат с цел последващ тест и потвърждение, че ERP-системата функционира съгласно очакванията, повишавайки по този начин доверието в нея.

Последната фаза е прехвърлянето на началните салда и извършването на проверка на данните между старата и новата система. След като одитът бъде потвърден, началото на използването на ERP-системата в цялата организация може да бъде официално обявено. Съществуват три основни варианта за старт: 1. Със заработването на ERP, използването на старите приложения се прекратява окончателно; 2. Паралелно: И наследената база данни, и новата ERP-система продължават да работят едновременно и 3. Поетапно: Новата ERP-система се активира на етапи и в различни отдели, за да се сведат до минимум прекъсванията в оперативната дейност. И на финала – процесът на внедряване на ERP никога не завършва с Go-Live, тъй като вашият бизнес се развива и системата винаги ще се нуждае от подобрения. Ето защо трябва много внимателно да се подбере не само правилното ERP решение, но и неговият доставчик, който ще се развива успоредно с вашата компания.

Установяване на Цели и Обхват

Разбирането на целите на организацията гарантира, че ERP системата ще отговаря на специфичните бизнес изисквания.

Избор на подходяща ERP система

Изборът на конкретна ERP система е ключово решение, което оказва значително влияние върху внедряването.

План на Проекта

Създаването на подробен план с подходящи ресурси и ясни срокове поддържа изпълнението на плана и в рамките на бюджета.
f

Анализ и Дизайн

GAP-FIT анализът съпоставя ERP-системата с текущите и бъдещите информационни изисквания на организацията към нея.

Разработка и Тест

Подготовка на системата за пускане в експлоатация. Тестовете се провеждат, за да се идентифицират и отстранят потенциалните проблеми.

Миграция на данни

Прехвърлянето на данни между системите изисква началните салда в новата система да съответстват на крайните салда в текущата.

Обучение на потребители

Детайлните обучения повишават доверието на потребителите, което води до по-бързо и безпроблемно приемане на ERP-системата.

Начало и Поддръжка

Това бележи официалното начало на употреба на ERP-системата в цялата организация и прекратяване употребата на досега използваните системи.

Защо приемането на ERP от крайните потребители е толкова важно?

Ключът към успеха във всеки един проект по внедряване на ERP-система е нейното пълно възприемане от страна на крайните потребители! Само това може да гарантира, че тя ще се използва ефективно и ефикасно и ще надгради пълноценно използваните до момента приложения. В случай, че ERP-системата не се използва или се използва по неправилен начин, тя не е в състояние да осигури преимуществата, за които е била предназначена, като например осигуряване на еднородност и прозрачност на данните, с които организацията борави.

Пълното приобщаване на ERP-системата от страна на нейните ползватели може да помогне изключително много на компанията да стандартизира своите бизнес процеси и да дефинира хомогенни работни потоци, подобрявайки сътрудничеството между различните отдели. Веднъж почувствали се достатъчно уверени при работата си със системата служителите започват да се доверяват напълно на нейните отчети, което се отразява правопропорционално на мотивацията и продуктивността.

Отчет от ERP внедрявания

Статистики и тенденции, които трябва да знаете

Внедряването на ERP доказано подобрява бизнес процесите за 95% от компаниите. 83% от организациите, извършили анализ на възвръщаемостта на инвестициите, казаха, че внедряването на ERP отговаря на очакванията за възвръщаемост на инвестициите. 90,9% от организациите са реализирали очаквани ползи с нива на запаси, 77,7% са реализирали очаквани ползи с производителност и ефективност, 77,3% с премахване на силози, 76,2% с взаимодействия с доставчици, 75,4% с съответствие, 70,1% с клиентски опит, 68% с разходи за ИТ поддръжка, 65,9% с данни в реално време, 63,9% с оперативни и разходи за труд, 60,5% с нови операционни модели и 58,4% със стандартизация.

Panorama ERP Report 2023

0%
99%
0%
0%
0%

Какво предлагаме

Нашите експерти са специализирани в 3 от най-добрите ERP платформи

За малки и средни фирми

Олекотена, ефективна и достъпна бизнес платформа от тип „всичко в едно“

Адаптивно и скалируемо ERP решение с отворен код, включващо CRM, HR и пълна интеграция с електронна търговия.

Open source

За средни и големи фирми

Работете лесно, оптимизирайте бързо, приспособявайте се по-добре

Свържете финанси, продажби, склад, производство и сервиз в приложение, на което се доверяват над 30 000 средни по размер предприятия в цял свят.

MS Dynamics 365

За големи организации

Осигурете гъвкавост на вашите финанси и бизнес оперативни модели

Модернизирайте своите финансови и бизнес процеси, за да сте подготвени да реагирате адекватно на бързо променящата се обстановка.

MS Dynamics 365

Finance & Operations